Home Onderwerpen Klimaat

Klimaat

Van het water dat we drinken tot de manier waarop we naar het werk reizen: de infrastructuur raakt elk aspect van het menselijk leven. Steeds zwaardere weersomstandigheden en stijgende rioolwaterniveaus vormen een directe bedreiging voor de infrastructuurvoorzieningen op Aruba en onze grootste economische sector, het toerisme. Onze wegen, luchthavens, zeehavens, ondergrondse rioolleidingen en waterontziltings- en zuiveringsinstallaties, evenals ons regeringscentrum, ziekenhuis en hotels, zijn onmisbaar voor de op toerisme gebaseerde economie van Aruba.

De fysieke gevolgen van de klimaatverandering – zoals stijgende temperaturen, veranderende neerslagpatronen, toegenomen intensiteit of herhaling van extreme weersomstandigheden en het stijgen van de zeespiegel – zullen alle soorten infrastructuur op Aruba beïnvloeden. 

  • Stijgende temperaturen kunnen resulteren in een verhoogde degradatie van materialen. 
  • Neerslaggebeurtenissen met een verhoogde frequentie, intensiteit en duur kunnen resulteren in overstromingen in het binnenland, waardoor de huidige afvoercapaciteiten op de proef worden gesteld. 
  • Een stijgende zeespiegel kan resulteren in een toename van de overstromingen die de infrastructurele materialen aantasten door frequentere overstroming van zout water.

Volgens de KNMI’23-klimaatscenario’s kunnen wij de komende 30 jaar hogere temperaturen verwachten; de gemiddelde temperatuur zal tussen de 0,8 graden en 1,3 graden stijgen. Het wordt droger; de gemiddelde neerslag zal met ongeveer 77 mm per jaar dalen. Er zal meer wind komen: gemiddelde windsnelheden nemen met ongeveer 0,2 m/s toe. Tot slot zal de zeespiegel stijgen met beperkte klimaatverandering tussen de 10 en de 20 cm in de komende 50 jaren, tussen de 10 en de 80 cm bij sterke klimaatverandering, en tussen 30 en 140 bij een scenario met de hoogst mogelijke zeespiegeling.

De focus ligt daarom voor de meeste eilanden op het vergroten van de weerbaarheid tegen de risico’s (klimaatadaptatie).

Een mogelijke aanpassingsmaatregel voor de infrastructuur op de langere termijn voor Aruba is de aanleg van afwateringswerken aan de westkust, bedoeld om bescherming te bieden tegen hoge waterstanden.

Door middel van technische of ruimtelijke aanpassingen van de blootgestelde infrastructuur, zoals waterkeringen, dijken, waterberging, compartimenteringsdijken en overloopgebieden, zijn aanpassingsmaatregelen mogelijk die de gevolgen van de klimaatverandering kunnen helpen voorkomen. Andere maatregelen zijn onder meer materiaalkeuze, klimaatbestendig ontwerp van nieuwe infrastructuur, verbetering van de afwatering van laaggelegen gebieden, constructies die beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden, en adequate pompvoorzieningen op cruciale lage trajecten zoals tunnels en onderdoorgangen.

Er zijn substantiële investeringen in infrastructuur in alle sectoren nodig om aanpassingsverplichtingen te verwezenlijken die betrekking hebben op de veerkracht van de watervoorziening, maar ook op kust- en mariene hulpbronnen, systemen voor vroegtijdige waarschuwing, metingen en monitoring, nood- en gezondheidszorginfrastructuur en andere.

Binnen het Koninkrijk werken we samen in het International Panel on Deltas and Coastal areas (IPDC). Nederland is expert op het gebied van operationeel waterbeheer. Zij zouden een rol kunnen spelen bij het leveren van advies en/of civiele ingenieurs voor de bescherming tegen de stijgende zeespiegel.