Home Onderwerpen Energie

Energie

Energie is van vitaal belang voor Aruba vanwege de diepgaande impact ervan op de samenleving en de economie. Energie en drinkwater (geproduceerd met energie) zijn basisbehoeften en spelen een rol in vrijwel alle sociale en economische activiteiten. De energiekosten zijn een sterk bepalende factor voor de macro-economische en sociaal-economische ontwikkeling van het eiland. In 2019 gebruikte Aruba fossiele brandstoffen voor 83% van de elektriciteitsopwekking en bijna al het wegvervoer. De resterende 17% van de elektriciteit werd opgewekt met behulp van windturbines en zonnepanelen. De laatste jaren wordt er lokaal getankt; de import had een waarde van Afl. 250 tot 300 miljoen per jaar. De afgelopen jaren is de totale uitstoot van de energiesector gestegen en die van de transportsector bedroeg ongeveer 8 mT CO2 per hoofd van de bevolking per jaar. De grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen heeft veel gevolgen, zoals negatieve effecten voor de energiezekerheid, de betalingsbalans, de deviezenreserve, de noodzaak om de volatiliteit van de aankoopprijs van fossiele brandstoffen te verzachten en de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, die schadelijk zijn voor het milieu. Het is duidelijk dat Aruba de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk moet verminderen door middel van een transitie naar lokaal opgewekte duurzame energie.

Nationale doelstellingen en streefcijfers: Vermindering van de CO2-uitstoot met minimaal 45% tussen 2010 en 2030 (exclusief raffinaderijeffecten), in overeenstemming met de VN-doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Streef naar klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. Verhoog de energie-efficiëntie voor bedrijven, huishoudens en andere organisaties met 15% vanaf 2020 tot 2030. Verhoging van het aandeel hernieuwbare energie van circa 20% in 2020 naar 35% in 2024 en naar minstens 50% in 2030. Het gebruik van zware stookolie (HFO) voor elektriciteitsproductie terugdringen van 3.679 Bbl/dag (2018) naar circa 2.800 Bbl/dag na efficiencyverbetering bij de nutsbedrijven (RECIP4 & SWRO3 projecten); en verder, met meer dan 40% hernieuwbare energie, tot minder dan 2.000 Bbl/dag in 2030. Verhoging van het aandeel elektrische voertuigen (van de totale personenauto’s) naar minimaal 15% auto’s in 2030. Voor de uitvoering van het energiebeleid wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.