Home Het Kabinet Organisatie

Organisatie

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland is de vertegenwoordiger van de Arubaanse regering in Nederland en ressorteert direct onder de Minister belast met Algemene Zaken. Het Kabinet van Aruba fungeert als aanspreekpunt in Nederland voor de Staten, de Raad van Ministers, departementen en burgers van Aruba. Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland bestaat uit de volgende afdelingen: Leiding, Directie Ondersteuning, Bedrijfsvoering, Welzijn, Cultuur en Onderwijs en EU, Juridisch en Beleid, en Financiële Zaken.

Een paar belangrijke taken van het Kabinet zijn:

  • het vertegenwoordigen van de Arubaanse regering in Nederland;
  • het verzamelen van voor het Land Aruba relevante feiten en ontwikkelingen alsmede het informeren en adviseren hierover aan de Arubaanse regering; 
  • het verlenen van ondersteuning aan ministers, statenleden en ambtenaren van departementen bij hun werkzaamheden in Nederland of elders in Europa;
  • het zorgdragen voor de opvang en studiebegeleiding van de Arubaanse studenten met een studielening van het Land Aruba;
  • het zorgdragen voor de uitzending naar Aruba van ambtenaren en/of in Nederland geworven werknemers;
  • het zorgdragen van informatie aan studenten en anderen inzake ontwikkelingen die van belang zijn voor de gemeenschap in Nederland als Aruba;
  • het verlenen van ondersteuning van culturele activiteiten van Arubaanse organisaties om zoveel mogelijk het cultuur erfgoed van Aruba in Nederland levend te houden of Arubanen woonachtig in Nederland;
  • het geven van adviezen op het gebied van welzijn en onderwijs;
  • het uitvoeren van onderzoeken betreffende beleidsterreinen die van belang zijn voor de Arubaanse doelgroep en voor Aruba in het algemeen.

De Gevolmachtigde Minister

mr. J.E. Thijsen

De Gevolmachtigde Minister vertegenwoordigd de Arubaanse regering bij de Arubaanse gemeenschap in Nederland en vervult namens de regering een functie bij de behandeling van de koninkrijksaangelegenheden. De gevolmachtigde Minister vertegenwoordigd de Arubaanse gemeenschap in Nederland den in de Europese Unie en fungeert indien wenselijk als vraagbaak voor de Arubaanse ministeries op diverse werkterreinen zoals onderwijs cultuur, economische en sociale zaken. Daarnaast geeft de Gevolmachtigde minister advies aan de |Minister van Algemene zaken over de vorming dan wel realisatie van de te voeren strategisch beleid voor het werkterrein. De huidige Gevolmachtigde Minister is tevens de EU-vertegenwoordiger. Hij behartigt de Arubaanse belangen c.q. verdedigt de standpunten zoals bepaald door de Arubaanse regering in de Europese Unie.

De directeur

mr. J. Croes

De directeur van het Kabinet van Aruba is verantwoordelijk voor het integrale en doelmatige management van de organisatie en adviseert de Gevolmachtigde Minister over de vorming dan wel realisatie van het te voeren strategisch beleid relevant voor het werkterrein van de organisatie. Daarnaast geeft de directeur de leiding aan de medewerkers binnen de organisatie en is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de organisatie.

Afdeling Directie Ondersteuning

De afdeling Directie Ondersteuning ondersteunt de Gevolmachtigde Minister, de EU-vertegenwoordiger en directeur en is verantwoordelijk voor de uitvoering van een adequate personeelsadministratie en het verstrekken van informatie en het verlenen van ondersteuning. Deze afdeling verzorgt werkzaamheden op communicatiegebied m.b.t. het werkterrein van het Kabinet van en verzorgt werkzaamheden op het gebied van persvoorlichting en “public relations” (PR) m.b.t. het werkterrein van het Kabinet van Aruba.

Afdeling Algemene Ondersteuning

De afdeling Algemene Ondersteuning ondersteunt het Kabinet van Aruba in zijn dagelijkse operatie. De afdeling is belast met onder andere de technische ondersteuning, en draagt zorg voor het bijhouden van het archief en informatievoorziening. Daarnaast volgt, signaleert en onderzoekt deze afdeling relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor Aruba en het Kabinet en organiseert en coördineert diverse activiteiten.

Afdeling Financiën

De afdeling Financiën is belast met de begrotingsvoorbereiding en -uitvoering en financieel beheer en/of het uitvoeren van gespecialiseerde financiële berekeningen.

Afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur

De afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur is belast met het leveren van advies op het gebied van welzijn, onderwijs en cultuur en het verstrekken van informatie op betreffende vak-/werkgebied. Daarnaast verleent de afdeling administratieve-ondersteuning hulp en bijstand aan studenten, gepensioneerden, en het Arubaanse gemeenschap.

Welzijn

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba heeft als taak om in Nederland woonachtige Arubanen met allerlei sociale vraagstukken wegwijs te maken naar de juiste hulp door de reguliere instanties. Arubanen die van plan zijn om naar Nederland te emigreren kunnen uiteraard te allen tijde de afdeling benaderen voor informatie. Arubanen, die woonachtig zijn in Nederland en recht hebben op een deel van het AOV-pensioen uit Aruba, kunnen de afdeling benaderen voor informatie en eventueel kunnen wij u helpen en begeleiden in dat proces.

Onderwijs

Op het gebied van Onderwijs behartigt het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba de belangen van de Arubaanse studenten in Nederland met een studielening van Aruba (Arubalening). De afdeling fungeert als contactpersoon voor en tussen onderwijsinstellingen, ministeries, mentoren, relaties en andere belanghebbenden in Aruba en in Nederland.

De voornaamste taak van de afdeling Onderwijs van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba is de opvang en begeleiding van Arubaanse studenten in Nederland met een studielening van Land Aruba (Arubalening). Het Arubahuis heeft in diverse regio’s in Nederland een mentor voor de ondersteuning en begeleiding van de eerstejaars HBO en WO studenten. Voor álle studenten uit Aruba geldt – zowel met of zonder Arubalening (freemovers) – dat zij de afdeling Onderwijs kunnen benaderen voor informatie en advies en voor gratis deelname aan de jaarlijkse opvang van nieuwe studenten in augustus. Naast de opvang en begeleiding verzorgt de afdeling Onderwijs ook informatie en voorlichting aan aankomende studenten uit Aruba.

Cultuur

In het kader van het nieuwe beleid van het Kabinet van Aruba zal de afdeling zo mogelijk door middel van cultuurparticipatie samen met gemeenten, organisaties of instellingen Nederland kennis laten maken met relevante Arubaanse waarden en tradities. Achtergronden van onze tradities van herdenkingen en vieringen zijn belangrijk om te promoten, ook onder jongeren van Arubaanse komaf die in Nederland zijn geboren en deze traditie niet kennen.

Afdeling Juridisch, Beleid en EU

De Afdeling Juridisch, Beleid en EU is belast met het voorbereiden, actualiseren en ontwikkelen van beleid. Tevens houdt deze afdeling zich bezig met voorbereidend werk op het gebied van wetgeving en met het verrichten van onderzoek op het gebied van juridisch, beleid en EU-zaken. De afdeling geeft juridische ondersteuning aan de Gevolmachtigde Minister in aanloop naar de vergadering van de Rijksministerraad. Goede betrekkingen met de Europese Unie is voor Aruba van essentieel belang en daarom biedt de afdeling de nodige steun aan de EU-Vertegenwoordiger om veel meer zaken te kunnen doen in Brussel voor bijzondere projecten van de EU in Aruba.